با درود می خواستم بدانم کتاب

از پاسخ داده شده Reza Sharifzadeh
Fråga: 
با درود می خواستم بدانم کتابهایی در مورد قوانین حقوقی سوئد به زبان فارسی وجود دارد؟ ممکن است این کتابها را به من معرفی کنید؟ با سپاس
Svar: 

سلام

سه کتاب فارسی زیر در مورد قوانین سوئد را می توانید از کتابخانه استکهلم قرض بگیرید

  قانون اساسی سوئد / برگردان طاهر صدیق.2005
 
Occ(u)=qca
          Qānūn-i asāsī-i Sū'id / bargardān-i: Tāhir Sadīq. - 1. chāp. -
          Spånga : Bārān, 1384 [2005]. - 180 s.

----------------------
نگاهی بر حقوق خانواده در ایران و سوئد / مترجم و مولف م. واحدی. 2002Oeak=qca
          Nigāhī bar huqūq-i khānavādah dar Irān va Sū'id = Familjerätt :
          shāmil-i shāyistagī-i qānūnī, payvand-i zanāshū'ī va gusast-i ān ...
          / mutarjim va mu'allif Mustafá Vāhidī. - 1. chāp. - Istukhulm
          [Stockholm] : M. Vāhidī, 2002. - 292 s.

----------------------
در معرفی چند قانون از قوانین کار سوئد / ترجمه فرهاد شعبانی. 1998

Ohab=qca
          Dar mu'arrifī-i chand qānūn az qavānīn-i kār-i Sū'id : qānūn-i
          himāyat az istikhdām ... / [översättare] Farhād Sha'bānī. -
          Stockholm : LO, [1998?]. - 98 s.
با احترام
رضا شریف زاده
 

 

10 آوریل 2014 - 22:13

Categories