در باره قارچهای خوراکی و سمی د

Besvarad av Reza Sharifzadeh
Fråga: 
در باره قارچهای خوراکی و سمی در سوئد با تشکر
Svar: 

 با سلام

 اطلاعات فارسی در مورد قارچ های سمی در سوئد در سایت زیر موجود است:
اطلاعات فارسی:

 http://www.gic.se/Documents/Svampbroschyrer/Persiska%20-%20Farsi.pdf

منبع: http://www.gic.se/article.asp?CategoryID=7109

Giftinformationscentralen : منبع

با احترام
رضا شریف زاده

 

 

  
 

 

 

10 september 2014 - 12:07

Kategorier