من میخواهم بدانم که ملکه سیلوی

Besvarad av Reza Sharifzadeh
Fråga: 
من میخواهم بدانم که ملکه سیلویا و پرنسس ویکتوریا لباسها ی روزانه و عادی ( منظورم لباسهای شب انها که در موزه میگذارند نیست)و کیف وکفش خود را وقتی به هر دلیل دیگر لازم ندارند چه میکنند؟در سطل زباله می اندازند؟می سوزانند؟
Svar: 

با سلام

اطلاعات در مورد لباسهای ملکه  و پرنسس سوئد را در سایت زیر بخوانید.
http://www.kungahuset.se/pressrum/pressmeddelanden/2010/2010pressmeddelanden/kungafamiljenskladsel.5.40e05eec12926f2630480003456.html

 با احترام
رضا شریف زاده

25 september 2014 - 19:55

Kategorier