Brännbarheten i vattenlösningar med metanol

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Med hur mycket vatten behöver jag spä metanol med för att göra metanolen icke brännbar.
Svar: 

Hej!

I examensuppsatsen Antändning av polära vätskor uppblandade med vatten av Marcus Nilsson från 2005 hittar du på sidan 29 ett diagram från experimentella försök som visar att metanol inte antänds när andelen vatten når över 65 %.

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1687194&f...

Metanol blandad med vatten i olika koncentrationer ingår också i databasen Brandfarliga gaser och vätskor på Myndigheten för Samhällsskydd- och beredskaps hemsida;

Om databasen
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Brandfarliga-...

Brandfarligheten hos vattenlösningar med olika vikt-% metanol
ttps://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Brandfarliga-vatskor/...

3 februari 2017 - 22:12