Tappar bibliotekarier intresset för läsning?

Besvarad av Anna-Stina Takala
Fråga: 
Hej! Jag är en bokslukare på trettifem jordsnurr och jag träffar många bibliotekarier och andra biblioteksanställda. Flera av mina vänner utbildade sig också till bibliotekarier. Jag har märkt att många av dem tycks tappa intresset för läsning. Finns det någon undersökning som handlar om biblioteksanställdas läsvanor jämfört med andras? Jämfört med hur mycket de läste innan de började jobba med böcker? Pratas det om det här?
Svar: 

Det är en intressant fråga du ställer, inte minst för oss som är bibliotekarier!

Det finns ingen regelrätt kvantitativ undersökning av bibliotekariers läsvanor, i alla fall inte i Sverige, utan ämnet finns med som en mindre del av andra undersökningar av läsning och bibliotek.

Huvudkällorna till hur det egentligen står till på det här området är olika magisteruppsatser som skrivs på bibliotekarieutbildningarna i Sverige, ffa vid Högskolan I Borås. Uppsatserna som skrivs av blivande bibliotekarier under utbildning, handlar ofta om bibliotekarierollen och om läsfrämjande arbete på olika sätt.

Jag har hittat ett par uppsatser som kan ge ledtrådar, genom sökning i Uppsatser.se och i Google scholar.

En av dem är "Förmedlingen av skönlitteratur på folkbiblioteket" av Helena Strömbland, 2003. http://bada.hb.se/bitstream/2320/997/1/03-82.pdf
Underlaget är dock litet i denna studie, bara sex bibliotekarier, som alla arbetar med skönlitteratur på något vis. Man kan därför inte dra några kvantitativa växlar på resultatet.
Såhär står det i uppsatsens sammanfattning, s. 85:
"Resultatet av uppsatsens studie är att bibliotekarierna är storläsare, att de har en bred litterär smak, att de läser litteratur som befinner sig mellan den höga och den låga. De har en hög grad av medvetenhet om olika litterära grepp och vad som utmärker en bok av hög kvalitet. De läser för att koppla av, uppleva glädje, bli berörda, utveckla språket, öka kunskapen, och ta del av trovärdiga skildringar av människor och miljöer. Låntagarna läser av samma anledningar som de själva, anser de, men en stor grupp läsare läser väldigt likartad litteratur som enbart fungerar som förströelse, såsom spänning och deckare. För bibliotekarierna innebär läsningen att nytta förenas med nöje. Bibliotekarierna är splittrade ifråga om litteraturens ställning i samhället."

En annan uppsats är "Bibliotekarien – den goda smakens försvarare?" av Kathrine Peippo, 2007. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:213469/FULLTEXT01
Hon hänvisar till en norsk undersökning av Jofrid Karner Smith från 2002, "Mellom elite og publikum. Litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek". Sidan 17 i uppsatsen, om den norska undersökningen:
"Undersökningen visar att bibliotekarierna är storläsare; 53 procent läser tre eller fyra böcker i månaden, d.v.s. 36–48 böcker om året. I den norska befolkningen som helhet är det bara sex procent som läser mer än 30 böcker om året. Läsningen av skönlitteratur påverkas av att man vill hålla sig yrkesmässigt uppdaterad, över hälften av informanterna anger att det är ett viktigt skäl till att man läser skönlitteratur men samtidigt uppger 83 procent av informanterna att underhållning och avkoppling är en viktig anledning till att man läser."

Läs också ”Men när sitter ni och läser alla böckerna?” av Linda Henriksson, 2005. http://bada.hb.se/bitstream/2320/1299/1/05-13.pdf

Min egen erfarenhet är att bibliotekarier som arbetar just med förmedling av litteratur på olika sätt läser väldigt mycket. Jag kan dock tänka mig att om man arbetar med helt andra delar av bibliotekarieprofessionen, t ex bara med databaserad informationssökning, så hinner man inte med lika mycket läsning av skönlitteratur. Det är också ett krav för att klara av sitt arbete att man håller sig uppdaterad om skönlitteraturen, om man arbetar i ett skolbibliotek och ofta i ett folkbibliotek också. Men det kravet finns kanske inte på samma sätt i ett forskningsbibliotek eller ett special- eller företagsbibliotek.

Hoppas du känner att du fick en ledtråd i ämnet i alla fall!

20 januari 2012 - 11:20