Minska utsläpp

Fråga: 
Hur många procent har Sverige som mål att minska sina utsläpp med i och med Kyotoprotokollet? (Inte de 4 % som de tillåtits att öka sina utsläpp med, utan det mål som Sverige själv satt upp)
Svar: 

Jag har hämtat följande text från Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se
"Utsläpp av växthusgaser (2008–2012) Delmål
De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008–2012 vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner. Delmålet ska uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer."

Mycket mera finns att läsa om miljömålen på denna webbplats.
Lycka till
Vänliga hälsningar

28 december 2011 - 17:04