Vad är försurningsprocessen?

Fråga: 
Vad är försurningsprocessen?
Svar: 

Nationalencyklopedin beskriver försurning så här:
"försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
Haltökningen innebär att surheten stiger och att pH-värdet sjunker. En minskning av pH-värdet med en enhet motsvarar en tiodubbling av vätejonhalten.
Försurning av mark, sjöar och vattendrag identifierades under senare hälften av 1900-talet som ett allvarligt miljöproblem i Skandinavien och i vissa andra delar av världen."

Hela NE:s post om ämnet kan en läsa här: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rsurning

Vidare läsning om ämnet finns här på Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal...

Utdrag: "Problemet med försurade sjöar är störst i sydvästra Sverige. Där är 47 procent av sjöarna försurade. I övriga delar av Sverige varierar andelen mellan 9 och 2 procent, lägst i Norrlands inland.

Nedfall av försurande ämnen leder till att det avrinnande vattnet från skogsmark blir surt och aluminiumrikt. Detta orsakar skador på vattenlevande växter och djur.

Antalet arter i sura sjöar minskar kraftigt, inte bara på grund av den ändrade vattenkemin, utan också som en följd av att konkurrensen och tillgången på föda ändras. Även skogsbruket kan leda till försurning av sjöar och vattendrag."

och på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/forsurning-a...
Utdrag: "Den huvudsakliga orsaken till försurning är den omfattande förbränningen av svavelhaltig kol och olja under 1900-talet. Men kraftigt minskade utsläpp har lett till att nedfallet av sulfat nu är nere på samma nivåer som för hundra år sedan. Idag är skogsbruket en starkt bidragande orsak till försurning."

12 mars 2017 - 10:40