Vad är Kyotoprotokollet?

Besvarad av Maya Maldonado
Fråga: 
Vad är Kyotoprotokollet?
Svar: 

Så här definieras Kyotoprotokollet på Europeiska unionens officiella hemsida:

"Kyotoprotokollet, som är fortsättningen av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, är ett av de viktigaste internationella rättsliga verktygen i kampen mot klimatförändringar. Genom protokollet har de industrialiserade länderna åtagit sig att minska utsläppen av vissa växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. De totala utsläppen från de utvecklade länderna ska minskas med minst 5 % under perioden 2008-2012 jämfört med nivåerna 1990."

Där finner du även mer information om Kyotoprotokollet.

Källa: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_chan...

23 december 2011 - 12:18