Vad betyder Mortalitet, Nativitet, Medellivslängd, Urbanisering, push-faktorer, Pull-faktorer, Demografi, BNP (bruttonationalprodukt), HDI (human development index), Välstånd?

Besvarad av Björn Ericson
Fråga: 
Vad betyder Mortalitet, Nativitet, Medellivslängd, Urbanisering, push-faktorer, Pull-faktorer, Demografi, BNP (bruttonationalprodukt), HDI (human development index), Välstånd?
Svar: 

Många av begreppen du frågar om är demografiska termer. Demografi är "vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning. Det kan avse ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd eller annat. Uttrycket används ibland synonymt med befolkningsstatistik."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demografi

"Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mortalitet

"Nativitet, födelsetal, demografiskt tal som beskriver antal födslar i ett område per år dividerat med befolkningen."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nativitet

"Medellivslängd, livslängdsförväntan eller förväntad livslängd är den genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå, räknat på en bestämd grupp. Beroende på vad man undersöker kan grupp vara ett lands hela befolkning, befolkningen uppdelad på kön (manlig respektive kvinnlig medellivslängd), bostadsort (glesbygd, tätort), etnisk grupp, yrke och så vidare."
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medellivsl%C3%A4ngd

Här är en bra bok om du vill läsa mer om demografi: Demografins grunder av Martin Dribe & Maria Stanfors

"Urbanisering (av latin urbs, "stad"), är en folkförflyttning från landsbygd till stadsområden. I statistiken är urbanisering ett procenttal på hur stor andel av ett områdes befolkning som bor i städer. I det beräkningssätt av urbaniseringsgrad som FN rekommenderar används en definition av stad som ett stadsområde med minst 20 000 invånare." https://sv.wikipedia.org/wiki/Urbanisering

Push–pull-teorin är en "teori inom migrationsforskningen enligt vilken förhållandena i hemorten och i inflyttningsområdet tillmäts avgörande betydelse för benägenheten att flytta. Negativa förhållanden i ett utflyttningsområde, push-faktorer, är t.ex. låga löner, arbetslöshet, politisk förföljelse, brist på jordbruksmark, svält och naturkatastrofer. Pull-faktorer är positiva förhållanden i inflyttningsområdet. Teorin kan tillämpas på flyttningar mellan såväl orter som länder." http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/push-pull-teorin Nationalencyklopedin definierar välfärd som en "samlande benämning på människors levnadsförhållanden. En beskrivning av människors välfärd bygger som regel på en redovisning av deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden, arbetsförhållanden etc." http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/välfärd För att få en uppfattning om välfärden i ett land kan man använda olika typer av mått. Ett exempel är BNP, eller bruttonationalprodukt, som är det "sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år." Det kan användas för att se hur ett lands ekonomi utvecklas och för att jämföra olika länders utvecklingsgrad, men det behöver inte nödvändigtvis säga något om invånarnas välmående:  "Det är i sådana jämförelser viktigt att komma ihåg att BNP inte innehåller några fördelningskriterier eller kvalitativa kriterier. Att BNP per capita i ett land stigit betyder inte nödvändigtvis att genomsnittsmedborgaren fått det bättre." http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bruttonationalprodukt

För en mer komplett bild av välfärden i ett land kan man även titta på HDI, Human Development Index:
"HDI baseras på tre indikatorer som skall belysa vad som anses vara grundläggande mänsklig utveckling:
– Livslängd, mätt genom förväntad livslängd vid födseln.
– Utbildningsnivå, mätt genom det genomsnittliga antalet år i skolan hos den vuxna befolkningen, samt förväntat antal år i skolan bland barn och unga i skolålder.
– Levnadsstandard, mätt genom inkomst per capita.
HDI räknas i en skala från 0 till 1. Länder med HDI över 0.758 anses ha hög mänsklig utveckling, medan länder med HDI under 0.466 anses ha låg mänsklig utveckling."
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hdi

9 november 2015 - 16:22